ARTIKEL 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden zoals die van tijd tot tijd luiden;
Flow in verbinding: het bedrijf Flow in verbinding, is gevestigd aan de Bosweg 65a, 3817 ZE te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82007144. Flow in verbinding levert diensten op het gebied van coachen en begeleiden op duurzaam werken en leven, training en advies.
Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Flow in verbinding haar diensten verleend. De opdrachtgever en klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn. 
Opdrachtgever: de persoon of instantie dan wel haar eventuele rechtsopvolgers die een opdracht aan Flow in verbinding heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Flow in verbinding zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeenkomen prijs voor de dienstverlening van Flow in verbinding.
Derden: in voorkomende gevallen kan Flow in verbinding haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Flow in verbinding kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
Opdracht: de tussen opdrachtgever en Flow in verbinding overeengekomen levering van diensten. De opdracht kan bijvoorbeeld een sessie, traject, workshop, event en/of training zijn. 
Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, zijnde het tarief plus eventuele kosten en inclusief de btw, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of de door de opdrachtgever (mondeling of schriftelijk) voor akkoord verklaarde offerte of voorstel. 

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Flow in verbinding.
2.2     Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Flow in verbinding, waarbij derden betrokken worden.
2.3     Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om (een) vervangende bepaling(en) overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4     Flow in verbinding behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
2.5     Bij samenvallen van door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

ARTIKEL 3. Opdrachtverlening

3.1     Offertes van Flow in verbinding zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Flow in verbinding is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Flow in verbinding zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Flow in verbinding te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2     Een samengestelde prijsopgave verplicht Flow in verbinding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.3     Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Flow in verbinding, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte c.q. voorstel. Daarmee wordt betreffende digitale offerte inclusief akkoordverklaring tevens de opdrachtbevestiging.
3.4     Het ontbreken van een schriftelijke accordering laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Flow in verbinding opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Flow in verbinding een aanvang is gemaakt. Deze algemene voorwaarden zijn alsdan onverkort van toepassing.

ARTIKEL 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Flow in verbinding de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. Inspanningsverplichting

Flow in verbinding zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Flow in verbinding niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of door de klant gestelde doel.

ARTIKEL 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1     Alle aanbiedingen c.q. offertes van Flow in verbinding hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Flow in verbinding is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Flow in verbinding zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4 van deze Algemene Voorwaarden.
6.2     De overeenkomst komt pas tot stand en vangt aan zodra mondelinge of schriftelijke overeenkomst is bereikt.
6.3     Het staat Flow in verbinding en opdrachtgever vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

ARTIKEL 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1     De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Flow in verbinding nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Flow in verbinding daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Flow in verbinding op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
7.2     Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Flow in verbinding.
7.3     De opdrachtgever staat er voor in dat het eventueel in de opdracht overeengekomen aantal klanten ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Flow in verbinding overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Flow in verbinding verschuldigd.
7.4     Indien een klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een ander persoon, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Flow in verbinding. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 8. Tarieven en kosten

8.1     In de offerte c.q. aanbieding van Flow in verbinding staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en eventuele kosten er door Flow in verbinding voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2     De tarieven in offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1     Het tarief van Flow in verbinding en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Flow in verbinding door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Flow in verbinding kan de opdrachtsom geheel dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2     Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Flow in verbinding kenbaar te worden gemaakt. Een dergelijk bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.
9.3     Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Flow in verbinding over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Flow in verbinding worden opgeschort, dit zonder dat Flow in verbinding dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Flow in verbinding in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4     Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Flow in verbinding of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Flow in verbinding te maken (administratie-, incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5     Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Flow in verbinding gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6     Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Flow in verbinding plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Flow in verbinding gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.
9.7     In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de opdrachtsom.

ARTIKEL 10. Annuleringsvoorwaarden

10.1     Als de opdrachtgever e/o klant verhinderd is een afspraak na te komen, laat hij of zij dit zo snel mogelijk weten. Als de klant dit korter dan 48 uur voor de geplande afspraak laat weten of helemaal niets laat horen, dan vindt er –in geval van vooruitbetaling- geen restitutie of vervangende sessie plaats. Indien facturatie nog moet plaatsvinden, is Flow in verbinding in deze situatie gerechtigd om de gemiste sessie gewoon in rekening te brengen.
10.2     Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 48 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de een na laatste voorafgaande werkdag. Bij een gewone maandag dient de klant zich dus uiterlijk voor 18:00 uur op de donderdag ervoor af te melden. 
10.3     De opdrachtgever is bij annulering of afzegging van een opdracht 100% van opdrachtsom verschuldigd indien de annulering plaatsvindt binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht. Bij annulering tussen 7 en 14 dagen voor aanvang, is 50% van de opdrachtsom verschuldigd. Bij annulering tussen 14 en 21 dagen voor aanvang, is 25% van de opdrachtsom verschuldigd. Annulering minimaal 21 dagen voor aanvang kan kosteloos geschieden. 

ARTIKEL 11. Overmacht

11.1     Indien Flow in verbinding haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Flow in verbinding alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen.
11.2     De opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

ARTIKEL 12. Duur en afsluiting van de opdracht

12.1     De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het eventueel aantal te houden sessies gegeven.
12.2     Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 13. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

13.1     Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
13.2     Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door Flow in verbinding, heeft Flow in verbinding desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
13.3     Flow in verbinding mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Flow in verbinding houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 14. Aansprakelijkheid

14.1     Flow in verbinding en haar medewerkers en derden zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Flow in verbinding geleverde zaken en/of diensten.
14.2     Flow in verbinding zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Flow in verbinding is echter nimmer aansprakelijk voor de realisatie van het door de klant beoogde doel. Op Flow in verbinding rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).
14.3    De opdrachtgever vrijwaart Flow in verbinding tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
14.4     ledere persoonlijke aansprakelijkheid van namens Flow in verbinding optredende adviseurs of medewerkers is tevens uitgesloten.
14.5     De aansprakelijkheid voor de schade aan de zijde van Flow in verbinding zal vervallen 3 maanden na het ontstaan van de schade.


ARTIKEL 15. Intellectueel eigendom/auteursrecht

15.1     Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Flow in verbinding voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Flow in verbinding. Datzelfde geldt ook voor de door Flow in verbinding uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Flow in verbinding. Op alle door Flow in verbinding ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.
15.2     Bij overtreding van artikel 15.1 verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van Flow in verbinding een dadelijk opvorderbare boete van € 450,- voor elke dag dat de opdrachtgever in overtreding is.

ARTIKEL 16. Geheimhouding

16.1     Flow in verbinding en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die over en weer ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
16.2     Flow in verbinding houdt zich aan Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwijst voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens naar de Privacyverklaring van Flow in verbinding.

ARTIKEL 17. Bijzondere bepalingen

17.1     Flow in verbinding behoudt zich het recht voor om klant(en) die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienstverlening verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de opdrachtsom aan Flow in verbinding.
17.2     Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
17.3     In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.