Gebruik persoonsgegevens door Flow in verbinding

Flow in verbinding hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Doordat je de website www.flowinverbinding.nl bezoekt, laat je digitale broodkruimels na. Het achterlaten van persoonlijke gegevens gebeurt ook op het moment dat je een contactformulier invult, mailt, een gratis product aanvraagt of klant wordt. 

Flow in verbinding doet er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk met jouw gegevens om te gaan. Flow in verbinding is vanuit de wet verplicht je te informeren over deze omgang met gegevens en zal zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Door de website en/of een dienst te gebruiken ga je akkoord met deze Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden. 

Doel van de vastlegging van de gegevens

Persoonsgegevens die bezoekers en/of (potentiële) klanten achterlaten, worden door Flow in verbinding verwerkt voor de volgende doelen:

 • Communicatie: om te kunnen communiceren met jou via telefoon, mail en/of schriftelijk.

 • Administratie: voor facturatie.

 • Uitvoeren en leveren van diensten: om diensten te leveren zijn persoonsgegevens nodig.

 • Recensies: Flow in verbinding plaatst alleen een recensie indien jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Wat gebeurt er niet met jouw gegevens

Er worden geen uitgebreide bezoekersprofielen samengesteld. Tevens vindt er ook geen besluitvorming plaats op basis van geautomatiseerde verwerking (dus zonder tussenkomst van een mens). 

Welke persoonsgegevens verzameld worden

Voor de communicatie, administratie, het leveren van diensten en recensies, kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Rekeningnummer 

De bewaartermijn van de gegevens

Flow in verbinding bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens nodig zijn. Tenzij deze gegevens voor een wettelijke regeling langer bewaard moeten worden. Zoals gegevens voor de financiële administratie dienen voor de wet minimaal zeven jaar bewaard te worden. Hierbij valt te denken aan facturen met adresgegevens.

Delen met anderen

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden of zomaar gedeeld. Flow in verbinding deelt gegevens met derde partijen uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitvoering. Deze partijen hebben hun eigen algemene voorwaarden en privacy beleid, welke Flow in verbinding vooraf controleert.

Cookies of vergelijkbare technieken

Flow in verbinding gebruikt op haar site geen marketingcookies. Wel worden analytische en functionele cookies gebruikt, waarbij bezoekers anoniem blijven.

Beveiliging van gegevens

Flow in verbinding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@flowinverbinding.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op het inzien, aanpassen of verwijderen van de gegevens. Het kan zijn dat hierbij om legitimatie wordt gevraagd. Het kan zijn dat een verzoek niet kan worden uitgevoerd als dit botst met de wettelijke voorschriften. In dat geval houdt Flow in verbinding zich aan de wettelijke regelingen.


Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bewaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens


Eventuele wijzigingen op de website en/of in de dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. Flow in verbinding raadt je daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen.